Home
zdrowa żywność
jesteśmy tym co jemy
dzieci
nasza przyszłość
osoby strasze
czasem potrzebują naszej pomocy

Celami Fundacji są:
- Ochrona, rozwój i propagowanie polskiego dorobku i dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji, rękodzieła, twórczości ludowej i ginących zawodów w Polsce i poza jej granicami;
- Promocja polskiego dziedzictwa narodowego, będącego elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym tradycji lokalnych;
- Wspieranie twórczości artystycznej i naukowej osób z zaburzeniami komunikacji, zwłaszcza osób głuchych i niedosłyszących, oraz osób przewlekle chorych;
- Promocja języka migowego - wspieranie rodzin z zaburzeniami komunikacji , oraz osób przewlekle chorych, osób z zaburzeniami zdrowia;
- Propagowanie i szerzenie wiedzy na temat chorób ze szczególnym uwzględnieniem celiakii i zwiększenia świadomości społeczeństwa w tym temacie.
  (wsparcie psychologa, pedagoga, logopedy, warsztaty terapii zajęciowej, rekreacyjno-rehabilitacyjne turnusy wyjazdowe itp.)
- Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów filmowych i wydawniczych dotyczących w/w dziedzin;
- Wspieranie integracji europejskiej i światowej oraz wymiana doświadczeń, rozwijanie kontaktów i współpracy w w/w dziedzinach w Polsce i zagranicą;
- Podejmowanie wszelkich inicjatyw związanych ze spuścizną kulturową i historyczną Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej;