Fundacja KOLEBKA

Fundacja Kolebka działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie jej działania.

Celami Fundacji są:

- Ochrona, rozwój i propagowanie polskiego dorobku i dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji, rękodzieła, twórczości ludowej i ginących zawodów w Polsce i poza jej granicami;

- Promocja polskiego dziedzictwa narodowego, będącego elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym tradycji lokalnych;

- Wspieranie twórczości artystycznej i naukowej osób z zaburzeniami komunikacji, zwłaszcza osób głuchych i niedosłyszących, oraz osób przewlekle chorych;

- Promocja języka migowego - wspieranie rodzin z zaburzeniami komunikacji , oraz osób przewlekle chorych, osób z zaburzeniami zdrowia;

- Propagowanie i szerzenie wiedzy na temat chorób ze szczególnym uwzględnieniem celiakii i zwiększenia świadomości społeczeństwa w tym temacie (wsparcie psychologa, pedagoga, logopedy, warsztaty terapii zajęciowej, rekreacyjno-rehabilitacyjne turnusy wyjazdowe itp.)

- Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów filmowych i wydawniczych dotyczących w/w dziedzin;

- Wspieranie integracji europejskiej i światowej oraz wymiana doświadczeń, rozwijanie kontaktów i współpracy w w/w dziedzinach w Polsce i zagranicą;

- Podejmowanie wszelkich inicjatyw związanych ze spuścizną kulturową i historyczną Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej;

Aktualności

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2016 r. (sobota), o godz. 12.00, pt."Cztery kroki do zdrowia", według filozofii firmy Coral Club. Spotkanie poprowadzi Nutricjolog Jadwiga Furmańska-Tokarz

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Uczestnictwo jest bezpłatne.

2. W czasie spotkania będzie można zbadać swoją kroplę krwi pod mikroskopem odpłatnie.

3. Proszę o potwierdzenie swojego udziału drogą elektroniczną.

4. Przesyłanie zgłoszeń do 17 czerwca 2016 r na adres: biuro@fundacja-kolebka.pl lub zgłaszenia pod nr tel. 605-370-450

czytaj więcej...