Strona główna

  • FUNDACJA PROMOCJI RĘKODZIEŁA I GINĄCYCH ZAWODÓW KOLEBKA
    "Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia." - Albert Einstein

FUNDACJA PROMOCJI RĘKODZIEŁA I GINĄCYCH ZAWODÓW KOLEBKA (KRS: 0000411430, NIP: 5862275938)

REGON: 221614550

Fundacja Kolebka – cele:

– Ochrona, rozwój i propagowanie polskiego dorobku i dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji, rękodzieła, twórczości ludowej i ginących zawodów w Polsce i poza jej granicami;

– Promocja polskiego dziedzictwa narodowego, będącego elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym tradycji lokalnych;

– Wspieranie twórczości artystycznej i naukowej osób z zaburzeniami komunikacji, zwłaszcza osób głuchych i niedosłyszących, oraz osób przewlekle chorych;

– Promocja języka migowego – wspieranie rodzin z zaburzeniami komunikacji , oraz osób przewlekle chorych, osób z zaburzeniami zdrowia;

– Propagowanie i szerzenie wiedzy na temat chorób ze szczególnym uwzględnieniem celiakii i zwiększenia świadomości społeczeństwa w tym temacie (wsparcie psychologa, pedagoga, logopedy, warsztaty terapii zajęciowej, rekreacyjno-rehabilitacyjne turnusy wyjazdowe itp.)

– Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów filmowych i wydawniczych dotyczących w/w dziedzin;

– Wspieranie integracji europejskiej i światowej oraz wymiana doświadczeń, rozwijanie kontaktów i współpracy w w/w dziedzinach w Polsce i zagranicą;

– Podejmowanie wszelkich inicjatyw związanych ze spuścizną kulturową i historyczną Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej;